Какво е трудова медицина и с какво се занимава

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, основно насочен в областта на трудовото здраве. Основната ѝ роля е да осигури здравен съвет на фирми, организации и тяхните служители, с което да подсигури високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

Службите по трудова медицина в България се занимават с документация и дейности, които са задължение на собственика на всяко едно юридическо лице, за да е изрядно пред Министерството на труда и социалната политика и техния контролен орган – Инспекцията по труда.

СТМ – служба по трудова медицина, не е лечебно заведение по смисъла на българския закон и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност, т.е. няма право да извършва прегледи.

Организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ЗБУТ (OH&S – Occupational Health and Safety) е много различна. Има държави със силен централизиран държавен контрол, други със саморегулиращи се структури подчинени на рамкови закони, системи за качество и независими одити по безопасността извършвани от частни консултанти.

България, при съобразяването си с международните и европейски норми, променя много неща в контрола, законодателството и организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ.

Преди 1996 г., контролът на държавните предприятия беше възложен на две министерства – Министерството на социалните грижи (сега – Министерство на труда и социалната политика – МТСП) и Министерството на народното здраве (сега – Министерство на здравеопазването) чрез техните контролни органи – Инспекцията по труда и ХЕИ. Инженерите от едната и лекарите от другия контролен орган извършваха съвместни проверки.

С новото законодателство, контролът преминава изцяло към Инспекцията по труда (сега – Главна инспекция по труда).

Лекарите по хигиена на труда преминават през преквалификация, за да покрият изискванията на специалността „Трудова медицина„.

Като медицинска специалност с превантивна насоченост, трудовата медицина отговаря на международните регулации за специалността и изисква от лекарите задълбочени познания по:

  • Клинични умения
  • Законодателство
  • Здраве и околна среда
  • Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди
  • Токсикология
  • Разпознаване, оценка и контрол на риска
  • Подготовка за бедствия и аварии. Спешна медицина
  • Здраве и продуктивност (работоспособност)
  • Обществено здраве, здравен мониторинг и превенция на заболяванията
  • Управление и администрация на програми и проекти по трудова медицина

След промените в законодателството контрола върху т.нар. „Служби по трудова медицина“ (СТМ) е възложен на РИОКОЗ (бивше ХЕИ). Доколкото законодателството все още се променя постоянно, контролът на РИОКОЗ се концентрира върху следене на регистрацията, адекватното водене на документация и архив от службите по трудова медицина, спазване на задълженията им по закон. Засега не съществува адекватен контрол върху качеството на дейността, нелоялната конкуренция и формалното изпълнение на задълженията.

Въпреки относително малкия брой специалисти с призната специалност Трудова медицина, регистрираните служби по трудова медицина са над 400, което трябва да подскаже на работодателите, че трябва да намерят такава, която има нужните квалифицирани специалисти и опит.

Нашата СТМ – Белер Медикъл, е служба по трудова медицина, пререгистрирана през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това на основание Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, издадени от Министерство на здравеопазването. Белер Медикъл ООД развива своята дейност като Служба по Трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването. Ние предлагаме консултации по трудово-правни въпроси, безопасност и здраве на работното място, извършваме оценка на риска по собствена методика, организираме обучения по ЗБУТ за ръководството на юридическите лица и медицински прегледи на служителите във фирмите, а и изготвяме анализи за здравния статус на персонала.

Доверете ни се!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest