• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Слайдер 1

"Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство"

чл.31 от Хартата за правата на човека

Слайдер 2

Здраве за Вас! Здраве за Вашето семейство! Здраве за Вашата организация!

Офис

За здравето на персонала - Всичко, което е необходимо!

Медицински прегледи

Организираме профилактични медицински прегледи с анализ за здравния статус на служителите.

СТМ БелаМед

Трудова медицина - БелаМед М

БелаМед е служба по трудова медицина, преименувана през 2018 от Белер Медикъл ООД на БелаМед М ООД. Регистрирана е като СТМ с Удостоверение №118-3/28.08.2018 г. Предходната пререгистрация бе през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това с Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, всички те издадени от Министерство на здравеопазването. БелаМед развива своята дейност като Служба по Трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването.

СТМ БелаМед организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността на службата по трудова медицина са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Услуги

"Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство"

чл.31 от Хартата за правата на човека

Още за трудовата медицина

Трудова медицина се нарича най-активния клон на клиничната медицина, работещ в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани. Трудова медицина в България се занимава с документация и дейности, които са задължение на собственика на всяко едно юридическо лице, за да е изряден той пред Министерството на труда и социалната политика и техния контролен орган - Инспекцията по труда, но СТМ нямат право да се занимават с лечебна или диагностична дейност. Организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се нарича съкратено ЗБУТ (OH&S - Occupational Health and Safety).