Услуги от Служба по Трудова медицина - Беламед М ООД

Служба по трудова медицина Беламед М ООД организира профилактични медицински прегледи, изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, на база резултатите от медицинските изследвания, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

Друго направление в дейността на СТМ Беламед М ООД са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

СТМ провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва:

За изготвяне на оценка на риска службата по трудова медицина Беламед М ООД има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процесът по изготвянето включва следните етапи:

Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Служба по трудова медицина Беламед М ООД организира медицински прегледи на служителите във фирмите и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

СТМ Беламед М ООД е базирана в София, но има филиали в Бургас и Благоевград. Службата организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

Службата по трудова медицина изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на фирми, организации и служители, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

СТМ Беламед М ООД – организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактични медицински прегледи.

СТМ Беламед М ООД извършва консултантски услуги по безопасност и здраве при работа, както и трудово-правни консултации. Службата по трудова медицина предлага изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Консултантски услуги по безопасност и здраве на персонала

Служба по трудова медицина БелаМед извършва консултации по безопасност и здраве на персонала при работа, а и трудово-правни консултации.

СТМ Беламед М ООД предлага изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на:

Трудово-правни консултации

СТМ Беламед М ООД извършва консултантски услуги по безопасност и здраве при работа, както и трудово-правни консултации. Службата по трудова медицина предлага изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

"Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство"