ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗА 2022 г.

Заповед РД-01-289 от 25.10.2021  за определяне на коефициент на трудов травчатизъм по иконочимески дейности за прилагане през 2022 г. издадена от министъра на труда и социалната политика / ДВ, брой 93/ 2021 г./

СРЕДЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ЗА СТРАНАТА Ктт = 0.64

Нови икономически дейности включени в заповедта :

Производство, некласифицирано другаде  -32

Производство на хранителни продукти – 10

Отпаднала дейност :

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води -37

На задължително застраховане подлежат работниците и служители, които извършват работа в основната и спомогателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ/ работодателите са длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за здравето и живота им.

Задължително застраховане се отнася   само за тази категория рабогещите, които пряко свързани с дейността на предприятие.

Определяне на работните места и длъжности, подлежащи на застраховане се извършва с писмена заповед на работодателя, след проведени консултации със СТМ и Комитета/Групата по условия на труд и в съответствие с оценка на риска.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest