ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Съгласно чл.315, ал. 1 на Кодекса на труда „ Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от                   4 % до 10 % от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност“.

Нормативните актове поставят изисквания за определяне на два вида места за трудоустрояване:

Места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Места за трудоустрояване на бременни работнички или служителки и на работнички или служителки – кърмачки.

Наредбата за трудоустрояването изизсква ежегодно, но не по-късно от края на януари, да се определят подходащите места и длъжности за трудоустрояване на лицатас намалена работоспособност.

Ако към 31 януари средносписъчния състав за предходната година или настоящия брой работещи не достига 50 лица, то не е необходимо да определяте места за трудоустрояване. При достигане на работещи до 50 лица и повече през годината, ще трябва да предприемете мерки за определяне на места за трудоустрояване, независимо по кое време на годината е.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest