Срок за подаване на данни по Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ 2016 г. е 1 януари 2017 г. – 2 май 2017 г.

Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Теми на предстоящи обучения:

  1. Приложимо национално законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Организиране и провеждане на обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.
  2. Консултативни органи към работодателя по въпросите свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Функции и задачи на КУТ/ГУТ. Взаимодействие със СТМ, във връзка с условията и реда за осъществяване дейността по Наредба № 3 от 25.01.2008 г.
  3. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
  4. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.
  5. Трудов травматизъм, професионална заболеваемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Разследване на злополуки и професионални заболявания.
  6. Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, изисквания и условия за тяхното използване. Практическо приложение на Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г.
  7. Работа в офис – предпоставки за здравословни проблеми. Правила и норми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  8. Фирмена политика по безопасност и здраве при работа.
  9. Държавна политика по безопасност и здраве.
  10. Фирмено досие по БЗР.


Ще се проведе обучение по ЗБУТ на 01.02.2017 г. 09:30 до 15:30 часа , адрес София, ул. Марагидик 10-А.
Подлежат на обучение длъжностни лица по ЗБУТ , членове на ГУТ/КУТ, ръководители на предприятия.

Начин на плащане: Таксата за участие можете да бъде платена на място или да се преведете по банков път до 31.01.17 г. по банкова сметка Белер медикъл ООД, IBAN BG08BUIB 9888 1012 813000 банков код BUIBBGSF при СИ БАНК АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest