• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Медицински прегледи

Профилактични медицински прегледи и анализ - СТМ БелаМед

Служба по трудова медицина БелаМед организира медицински прегледи на служителите във фирмите и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

СТМ БелаМед е базирана в София, но има филиали в Бургас и Благоевград. Службата организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

Службата по трудова медицина изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на фирми, организации и служители, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

СТМ БелаМед - организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактични медицински прегледи.