• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Оценка на риска

Оценка на риска - Служба по трудова медицина БелаМед

За изготвяне на оценка на риска службата по трудова медицина БелаМед има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процесът по изготвянето включва следните етапи:

  • Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете;
  • Идентифициране на рисковете;
  • Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;
  • Препоръки за намаляване и контрол на рисковете;
  • Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска и анализа на риска.


Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.