• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Услуги

Трудова медицина - Услуги от СТМ БелаМед

Служба по трудова медицина БелаМед организира профилактични медицински прегледи, изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, на база резултатите от медицинските изследвания, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

Друго направление в дейността на СТМ БелаМед са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Обучения
Обучения
СТМ провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми Виж още
Оценка на риска
Оценка на риска
За оценка на риска, СТМ БелаМед има разработена собствена методика Виж още
Медицински прегледи
Медицински прегледи
Служба по трудова медицина БелаМед организира медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус Виж още
Консултации
Консултации
Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа и трудово-правни консултации Виж още

Услуги към Трудова медицина

Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция. Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа. Трудово-правни консултации. Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд. Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.

Още за Трудовата медицина

СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:

  • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
  • Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа;
  • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим;
  • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
  • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
  • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
  • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
  • Длъжностни характеристики;
  • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.

Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им. СТМ БелаМед освен в София, разполага с филиали в Благоевград и гр. Бургас.